Oratorica — centru de studiere a limbilor europene, activitatea căruia este orientată către rezultatele studenților.

Cursuri de limbi străine pentru copii și adulți:

Pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.0

23 septembrie 2020 4703
Pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cine poate beneficia:

Puteți fi înregistrat cu statut de șomer dacă sunteți în căutare a unui loc de muncă și întruniți cumulativ următoarele condiții:

 • aveți vîrsta cuprinsă între 16 ani și vîrsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau la o altă categorie de pensie, conform legislației în vigoare, cu excepția cazului în care exercitați dreptul la pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate și vi se recomandă încadrarea în cîmpul muncii în baza programului individual de reabilitare și incluziune socială;
 • sunteți apt pentru prestarea unei munci;
 • nu aveți un loc de muncă;
 • nu studiați la o formă de învățămînt cu frecvență;
 • căutați activ un loc de muncă atît în mod individual, cît și prin intermediul subdiviziunii teritoriale și sunteți disponibil să începeți activitatea de muncă.

Actele necesare pentru înregistrarea cu statut de șomer:

 • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
 • actele deținute de studii și de calificare.

Persoanele care necesită suport suplimentar pe piața muncii prevăzute la art. 23 alin (3), lit. c), f), g), h), i) și j) din Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, prezintă suplimentar documente confirmative, în original, după cum urmează:

 • persoanele cu dizabilități - certificatul de încadrare în grad de dizabilitate și programul individual de reabilitare și incluziune socială;
 • persoanele eliberate din locurile de detenție - certificatul de eliberare din locurile de detenție;
 • victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială - referire de la structurile teritoriale de asistență socială;
 • persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică - referire de la Dispensarul Republican Narcologic;
 • victimele violenței în familie - referire de la structurile teritoriale de asistență socială.

Adresa și datele de contact

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă
MD-2009, Chisinau, Republica Moldova
str. Vasile Alecsandri, 1
Anticamera 022 -72 10 03
Fax 022-22 77 61
Lista subdiviziunilor teritoriale
Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

În scopul prevenirii șomajului, creșterii șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimulării angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor și crearea de noi locuri de muncă, precum și în scopul realizării strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției persoanelor în risc de șomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării, adaptării forței de muncă la cerințele pieței muncii, Agenția Națională implementează măsuri de ocupare a forței de muncă, care includ:

Servicii de ocupare a forței de muncă:

 • Informarea privind piața muncii - oferim informații asupra situației generale a pieței muncii și a principalelor sale tendințe de dezvoltare.
 • Ghidarea în carieră - susținem persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în identificarea oportunităților educaționale și profesionale.
 • Intermedierea muncii - ajutăm să luați legătura cu potențialii angajatori în vederea stabilirii unor raporturi de muncă și a ocupării posturilor vacante disponibile.
 • Servicii de preconcediere - acordăm servicii persoanelor care urmează a fi disponibilizate (concediate), pentru a nu permite trecerea lor în șomaj sau pentru a se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii.
 • Reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități - acordăm servicii de reabilitare profesională persoanelor cu dizabilități în vederea restabilirii, recuperării sau compensării capacității de muncă a acestora.

Măsuri active de ocupare a forței de muncă:

 • Formarea profesională, care se realizează prin:
  • cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare - oferim șomerilor care nu dețin o profesie sau celor care doresc sa obțină o profesie/ meserie noua, solicitată, precum și celor care intenționează să-și completeze cunoștințele/competențele profesionale existente. Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de bursă lunară; compensarea cheltuielilor de cazare; acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.
  • instruirea la locul de muncă în cadrul unității - oferim posibilitatea șomerilor care nu au o profesie sau meserie sa fie instruiți direct la locul de muncă în scopul obținerii cunoștințelor, deprinderilor pentru ocuparea unui loc de muncă. Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de bursă lunară; compensarea cheltuielilor de cazare; acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.
  • stagii profesionale - oferim posibilitatea șomerilor cu profesie, dar fără expeiență profesională să dobîndească pe o durată de pînă la 4 luni abilități practice la profesia/meseria deținută. Șomerul antrenat în măsura respectivă beneficiază de bursă lunară; compensarea cheltuielilor de cazare; acoperirea cheltuielilor de transport, în cazul direcționării șomerului în altă localitate decît cea în care își are domiciliul.
  • certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informal.

 • Subvenționarea locurilor de muncă – sprijin oferit persoanelor care necesită suport suplimentar pe piața muncii din următoarele categorii: persoane cu dizabilități; persoane cu vîrstă de 50 de ani și peste; persoane eliberate din locurile de detenție; victime ale traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială; persoane care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică; victime ale violenței în familie; alte categorii supuse riscului de excluziune socială stabilite prin lege sau de către Guvern.
 • Suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă - oferim ajutor la angajarea și integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități;
 • Stimularea mobilității forței de muncă - susținem șomerii care nu-și pot găsi un loc de muncă conform domiciliului prin oferirea unui loc de muncă într-o altă localitate selectată de către STOFM.
 • Asigurare de șomaj

  Cine poate beneficia:

  Puteți beneficia de ajutor de șomaj dacă ați rămas fără un loc de muncă și întruniți cumulativ următoarele condiții:

  • sunteți înregistrați la Subdiviziunile Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în a cărei rază teritorială aveți domiciliul sau reședința;
  • nu realizați venituri la momentul stabilirii ajutorului de șomaj;
  • ați activat și ați realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  • nu refuzați un loc de muncă corespunzător sau participați la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de subdiviziunea teritorială conform planului individual de angajare a șomerului.

  Categoriile beneficiarilor și cuantumul ajutorului de șomaj:

  1. în cazul încetării activității de muncă ca urmare a lichidării sau încetării activității angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal sau în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărîrea instanței de judecată, a angajatorului persoană fizică – 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;

  2. în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe decît cele prevăzute la lit. a) – 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării.

  Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

  Perioada de plată a ajutorului de șomaj:

  • 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și pînă la 10 ani;
  • 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 și 15 ani;
  • 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

  Emigrarea peste hotare în scop de muncă

  Angajarea provizorie în cîmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova se face:

 • individual, în baza contractului individual de muncă încheiat cu angajatorul înainte de a pleca din țară;
 • prin intermediul agențiilor private (licențiate);
 • în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale (Statul Israel și Bulgaria).
 • ISRAEL

  Această oportunitate este oferită în contextul Acordului interguvernamental bilateral încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în Statul Israel (intrat în vigoare la 6 ianuarie 2013, prelungit pînă la 5.01.2024.)

  Sunt disponibile în bază de Acord 4 profesii pe teritoriul statului Israel:

  • Cofraj de construcție industrializată, cofraj de lemn (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);
  • Armator, îndoirea fierului (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie);
  • Plăcători cu plăci (acoperirea podelelor și pereților cu faianță);
  • Tencuitori, (lucrări de tencuială).

  Pentru mai multe detalii accesați http://angajat.md/ro/node/544577

  BULGARIA

  Această oportunitate este oferită în contextul Acordului interguvernamental bilateral încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă semnat la 16.06.2018.

  Pentru mai multe detalii accesați http://angajat.md/ro/node/538112

  Pentru informații suplimentare privind angajarea legală în cîmpul muncii și întrebări puteți telefona:
  Direcția migrația forței de muncă al ANOFM 022 28 75 23

  Pentru angajatori

  Declararea locurilor de muncă vacante de către angajatori

  În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) din Legea nr.105 din 14.06.2018 privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, ofertele și anunțurile privind locurile de muncă nu includ elemente discriminatorii bazate pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu.

  Informarea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă despre locul(urile) de muncă devenit(e) vacant(e) se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui Formular care va conține informația privind locul(urile) de muncă vacant(e).

  Angajatorul completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă vacant în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la ocupații diferite sau completează un singur Formular în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la aceeași ocupație și au aceleași condiții de ocupare. În situația în care locurile de muncă vacante se raportează la aceeași ocupație dar au condiții diferite de ocupare, se completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă vacant sau pentru fiecare grup de locuri de muncă vacante care au aceleași condiții de ocupare.

  FORMULAR „Informația privind locul(urile) de muncă vacant(e)

  Formularul în original poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie) și trebuie să conțină semnătura reprezentantului legal al angajatorului și ștampila unității economice sau poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail.

  Servicii oferite angajatorilor

  Servicii de informare privind piața muncii
  Servicii de intermediere a muncii
  Servicii de preconcediere

  Măsuri active de ocupare a forței de muncă oferite angajatorilor

  1. Formarea profesională prin:
  a) Instruirea la locul de muncă - se organizează de către subdiviziunea teritorială în colaborare cu furnizorii de formare profesională, care au încheiate acorduri de colaborare privind instruirea la locul de muncă cu angajatorii. Instruirea practică a șomerului-cursant se realizează de către angajator și include minim 80% din volumul total destinat Programului de formare profesională. Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de subvenție egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii.
  b) Stagii profesionale - Angajatorii care au informat subdiviziunea teritorială despre disponibilitatea de participare în măsura de stagiu profesional pentru șomeri și care întrunesc condițiile necesare. Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de subvenție egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe toată durata instruirii.

  2. Subvenționarea locurilor de muncă - Angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii pot beneficia de subvenții. Subvențiile lunare se acordă în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.
  Beneficiază de subvenții și angajatorii care creează locuri de muncă noi sau adaptează locurile de muncă existente necesităților persoanei cu dizabilități și angajează la aceste locuri de muncă persoane cu dizabilități, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială. Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază decompensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

  3. Susținerea proiectelor de inițiative locale - Întreprinderile care creează locuri noi de muncă, care angajează șomeri înregistrați la subdiviziunea teritorială și care activează în localitățile rurale. Angajatorul antrenat în măsura respectivă beneficiază de valoarea subvenției reprezintă maxim 65% din valoarea cheltuielilor aferente proiectului, iar mărimea nu poate depăși 10 salarii medii pe economie pentru anul precedent.

  Adresa și datele de contact
  Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă
  MD-2009, Chisinau, Republica Moldova
  str. Vasile Alecsandri, 1
  Anticamera 022 -72 10 03
  Fax 022-22 77 61
  Lista subdiviziunilor teritoriale
  Centrul de apel al ANOFM 0 8000 1000

  Îmi place

  Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

  Comentariul dvs.

  Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

  Parteneri noi

  Cele mai interesante

  Teme populare a rubricii «Educația și munca»

  Articole populare a rubricii «Educația și munca»